Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Ruhsat Şube Müdürlüğü

Giriş
​​​​

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 HİZMET STANDARTLARI EK-2

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Mermi Satın Alma Belgesi Verilmesi 

1-Valilik Makamına Hitaben Yazılmış Talep Dilekçesi
2-Ruhsat Fotokopisi

5 iş günü

2

 Meskende Silah Bulundurma Ruhsatı Verilmesi

1.Valilik Makamına Hitaben Yazılmış Talep Dilekçesi
2. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
3. Silah Ruhsat İstek Formu
4. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,                                                                          
5. Varsa Parmak İzi                                                                                                                                                                             
6. Harç
7. Vergi Dairesinden 1000 TL Üzerinde Borcu olmadığına Dair Yazı

30 gün

3

 İş Yerinde Silah Bulundurma Ruhsatı Verilmesi

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin İstenen Ortak Evraklara İlaven;
1. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi (iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)
2. Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı
3. İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise, yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı

30 gün

4

Can Güvenliği Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi

1.Valilik Makamına Hitaben Yazılmış dilekçe
2.Silah Ruhsat İstek Formu
3.Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
4. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,
5. Varsa Parmak İzi
6.Harç
7.Can güvenliğinin Tehlikeye Düşebileceğini gerekçe gösterdiği konu ile ilgili belgeler.                     

30 gün

5

Kamu Görevlilerine Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi

1.Valilik Makamına Hitaben Yazılmış Dilekçe 
2. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
3. Görev belgesi
4. Silah Ruhsat İstek Formu
5. Varsa Parmak İzi    
6. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,(Yönetmeliğin 8. maddesinin (a) bendi ile  (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve 10 bentlerinde sayılan görevliler hariç) 

30 gün

6

Çeşitli Meslek Mensuplarına Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi

1.Valilik Makamına Hitaben Yazılmış dilekçe  2.Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
3. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,
4. Silah Ruhsat İstek Formu
5. Varsa Parmak İzi
6. Harç
7. Vergi Dairesinden 1000 TL Üzerinde Borcu Olmadığına Dair Yazı
8.Müracaatcının Taşıma Ruhsat Talebi İle ilgili Yönetmelikte belirtilen evraklar

30 gün

7

Emekli Kamu Görevlilerine Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi

1.Valilik Makamına Hitaben Yazılmış dilekçe

2. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu

4. Silah Ruhsat İstek Formu

5. Varsa Parmak İzi

6. Emekli kimlik kartı fotokopisi

7. Meslek veya memuriyetten men  istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya Kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına dair kurum yazısı

8.İlgili mevzuat gereği yükümlü olanlardan ruhsat harç bedeli

30 gün

8

Diplomatik Temsilciliklerle Konsolosluklarda Görevlilere Ruhsatı Verilmesi

1. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
2.Karşılıklılık esasına göre silah ruhsat harcı
3.Dışişleri Bakanlığının Uygunluk Yazısı

30 gün

9

Yivli Tüfek Taşıma/Bulundurma Ruhsatı Verilmesi

1. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf
2. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,
4. Silah Ruhsat İstek Formu
5. Varsa Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu
Yivli Tüfek taşıma ruhsatı talep edenlerden ilave;
1.  Avcılık belgesi 

30 gün

10

Ruhsatlı Silahın Hibesi

1. Dilekçe

1 gün

11

Silah Nakil Belgesi Verilmesi           

1. Dilekçe

1 gün

12

Ruhsat Yenileme Tebligatı Yapılması

Resen Yapılan işlem

7 gün

13

Patlayıcı maddeleri toptan ve/veya perakende olarak satmak isteyenlere, Satış İzin Belgesi Verilmesi

1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı 
2.Taahhütname(Noterden
3-Depolama İzin Belgesi Kira İse Kira Kontratı ve Mal sahibinin Muvafakat namesi(NOTER) tasdikli
4-Depo Denetleme Formu veya Depo Uygunluk Raporu
5-Beyanname
6-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

7 gün

14

Patlayıcı Maddelerin Üretimi Ve İşlenmesi İçin İş Yeri Kurmak İsteyenlere Ön İzin Verilmesi

1.Dilekçe (Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini, işletmenin yıllık kapasitesini ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren),
2.Girişimci gerçek kişi ise TC.No, tüzel kişi (kamu kurumu veya şirket) ise temsile yetkili olanların TC.No,

60 gün

15

Patlayıcı Maddelerin Üretimi Ve İşlenmesi İçin İş Yeri Kuruluş izni Verilmesi

1. İmar Kanuna göre alınmış yapı ruhsatı,2.İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli haritası üzerine çizilmiş, onaylanmış mevzi imar planı, 3. İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü  sınırlarını gösteren, onanmış 1/500 ölçekli vaziyet planı,4. 1/50 ölçekli ve onanmış inşaat projesi,   5. İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri,    6. Tesis kurulacak yerin tapu fotokopisi, kira kontratı veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,7. Gayri Sıhhi Müessese Belgesi,8.Üretilecek  Patlayıcı Maddelerin Cins ve Özelliklerini açıklayıcı belge, 9.Deneme ve yok etme yerlerini gösterir Kroki, 10. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair İş yeri kurma izni 11. ÇED raporu 12.İşyeri alanını sınırlayan tüm çevrenin sensörler ile çalışacak aydınlatma ve alarm sistemi  kameralarla bir merkezden izlenecek şekilde düzenlenmiş donanımları gösterir belge,

30 gün

16

İşletme (İmalat) İzin Belgesi verilmesi

1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı 2.İşyerinin ve patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair Çev.ve Şerh. İl Müdürlüğünden alınacak rapor3. Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,4. Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,5.Çev ve Şerh Bakanlığından alınacak, işyerinde arıtma tesis veya sistemleri kurulduğuna ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge6. Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye kuruluşu raporu,
7. İşletme yetkilisinin Tüzük hükümlerine göre patlayıcı madde imal edip satışını yapacağına dair noter onaylı taahhütname,8. İşyeri sahibince hazırlanan ve Bilim ve Sanayi  Müdürlüğünce onaylanmış İşletme Ve Çalışma Yönergesi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce onaylanmış teknik güvenlik yönergesi.9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınacak ÇED raporu

7 gün

17

Patlayıcı Madde Depo Yapım İzin Onayı Alınması

1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı
2. İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli haritası üzerine çizilmiş, onaylanmış mevzi imar planı,)                                                                                                                          
3. İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren,  onanmış 1/500 ölçekli vaziyet planı,
4. 1/50 ölçekli ve onanmış inşaat projesi,                                                                                                                                                                                                                  
5. İmar Kanuna göre alınmış yapı ruhsatı,
6. Depo kurulacak yerin tapu fotokopisi, kira kontratı veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
7. Gayri Sıhhi Müessese Belgesi,
8. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,
9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınacak ÇED raporu

30 gün

18

Patlayıcı Madde Depolama İzin Belgesi Verilmesi

1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı

7 gün

19

Patlayıcı Madde Satın Alma Kullanma İzin Belgesi Verilmesi

1. Dilekçe/Resmi Üst Yazı 2.Patlayıcı Madde Satın alma ve kullanma Beyannamesi, 3. Depo Muvafakatı ve Depolama İzin Belgesi fotokopisi,4. Son Depo Denetleme Formu ve Depo tespit tutanağı ( yenileme işlemlerinde istenir) 5. Teknik nezaretçi atama yazısı ve İhtiyaç Raporu  6. Şirket müdürü veya vekalet vereceği şahsın verdiği genel taahhütname 7. Nakilci Vekâletnamesi, Taahhütnamesi ve Güvenlik Belgesi, 8.  Ateşleyici Yeterlik Belgesi ve taahhütnamesi, 9. a.İşe Dair Belge ihale Sözleşmesi (Kamu ve özel kuruluşlardan ihaleyle alınan işlerde, bu hususu belgeleyen ihale sözleşmesi ) b.Maden ve Taş Ocağı İşletme Ruhsatı veya Kira Kontratı (Noter Onaylı) (Maden veya taş ocağı işletme ruhsatı, maden veya taş ocağı başkasından kiralanıyorsa noterlikçe onaylı kira sözleşmesi c.Maden ve Taş Ocağının Kullanabileceğine Dair Yazı (bir kamu kuruluşuna ait ocağın kiralanması söz konusuysa, bu kamu kuruluşu tarafından verilen maden veya taş ocağının kullanılabileceğine ilişkin yazı 10. Tehlikeli Maddeler Zorunlu  Sorumluluk Sigortası Poliçesi 11. Ticaret Sicil Gazetesi

30 gün

20

Patlayıcı Madde Gezici Depolama İzni Belgesi Verilmesi

1. Dilekçe/Resmi Üst Yazı

15 gün

21

Patlayıcı Madde Nakledenlere Ait Güvenlik Belgesi

1. Patlayıcı madde işleri ile iştigal edebileceğine dair sağlık kurulu raporu,(Devlet veya üniversite hastanelerinden)
 2. 2 adet fotoğraf

7 gün

22

Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Verilmesi

1. Ateşleyici yeterlilik belgesi alabileceğine dair  sağlık kurulu raporu (Devlet veya üniversite hastanelerinden)
2. Öğrenim Belgesi                                                                                         
3. 4 adet fotoğraf
** Yukarıdaki belgeler ile müracaat edenlerden durumu uygun olduğu anlaşılanlara Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, Ateşleyici Yeterlilik Belgesi verilir.

7 gün

23

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi verilmesi

1. Valilik Makamına Hitaben Yazılmış Dilekçe

2. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf

3. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu,(Aile Hekimi)

4. Varsa Parmak İzi 

5. Harç

6. Vergi Dairesinden 1.000 TL aşan vadesi geçmiş vergi borcu olup olmadığına dair yazı

7. Devir ve Yenilemelerde Müracaatta yivsiz tüfeklerin tespiti için getirilmesi

10 gün

24

Satıcılık (Bayilik) Belgesi Verilmesi

1. Dilekçe/Resmi Üst yazı
2. sağlık kurulu raporu                
3. İşyerinin kendisine ait ise tapu ve fotokopisi(İlk defa müracaat edenler için) ve kiraladı ise noter tasdikli kira kontratı
4. 2 adet fotoğraf                                                           
5.Noterden taahhütname
6.Zorunlu Mali Sigorta

30 gün

25

Mermi Satış İzin Belgesi Verilmesi

1.Dilekçe/Resmi Üst Yazı, 2.2 adet fotoğraf, 3. Sağlık kurulu raporu, 4.işyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi, 5.Patlayıcı madde satış izni

7 gün

26

Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi Verilmesi

1. Dilekçe/Resmi Üst Yazı, 2.Patlayıcı Madde Nakledenlere ait Güvenlik Belgesi 
3. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesi, 4.Depo Tespit Tutanağı veya Sarf Tutanağı, 5.Ordino

1 gün

27

Havai Fişek İzni Verilmesi

1. Dilekçe
2.Ateşleyicinin A Sınıfı belge fotokopisi
3.Ateşleyicinin vereceği taahhütname
4.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesi
5.Patlayıcı maddenin 5 kg geçmesi durumunda patlayıcı maddenin miktarını ve cinsini gösterir irsaliye

7 gün

28

Ses ve Gaz Fişeği atabilen silahlara bildirim belgesi düzenlenmesi

1.Dilekçe
2.Fatura
3.Silah

5 gün

         Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri                  : Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

İsim                                      : Mustafa AYDEMİR

Unvan                                   : Emniyet Amiri

Adres                                    : Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü

Tel                                         : 224 03 84

Faks                                       : 223 09 33

e-Posta                                   : www.erzincan.pol.tr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İlk Müracaat Yeri                    : İl Emniyet Müdür Yardımcısı

İsim                                       : Zafer KİŞİ

Unvan                                    : 2. Sınıf Emniyet Müdürü

Adres                                     : Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü

Tel                                         : 224 03 84

Faks                                       : 223 09 33

e-Posta                                   : www.erzincan.pol.tr

 

 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ ERZİNCAN ŞUBESİ
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ