Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
TDP GENEL TANITIM
 
 

ERZİNCAN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

* TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ANLAYIŞI

*TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ

*HUZUR TOPLANTILARI

*İL YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

*KENT GÜVENLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

*PROJELER

*ETKİNLİKLER

*FAALİYETLER

*BASINDA TDP

*BROŞÜRLERİMİZ

*HEDEFLERİMİZ


TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ANLAYIŞI

 

Güvenlik olgusu, çağdaş devletlerin olmazsa olmaz hizmet alanları ara­sında yer almakta ve devletlerin var olma nedenlerinin başında gelmektedir. Güvenliğin hem ülke içine hem de ülke dışına bakan yönleri bulunmaktadır. İç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, bakımından kamu düzeninin muhafaza­sı ve devamının sağlanması toplumun emniyet içinde varlığını sürdürmesi yönüyle vazgeçilmezdir.

Kamu hizmetleri, bir ülkede bütün toplumu ilgilendiren etkinlikleri içer­mektedir. Bu çerçevede kamu düzeni, bütün toplumu ilgilendiren düzen anla­mına gelmektedir. Diğer bir açıdan kamu düzeni, bir memlekette kamu hiz­metlerinin iyi yapılmasını, devletin emniyet ve asayişini, kişiler arasındaki iliş­kilerde huzur ve ahlâk kurallarına uygunluğu sağlamaya yarayan kurum ve kuralların tamamı olarak kabul edilmektedir.

Kamu düzenini sağlamak, devlet olmanın başlıca gereklerindendir. Kamu düzeni, emniyetli bir ortamın varlığına karşılık gelmektedir. Emniyet ise dev­lete, topluma, kişilere mal ve eşyalara yönelik muhtemel tehlikeleri önlemek için alınan hukuka uygun önlemlerin tamamını ve bu önlemlerin alınmış oldu­ğu hâli veya kişide ve toplumda namusuna, canına, malına ve özgürlüğüne karşı bir davranış olmayacağı fikrinin, duygusunun ve kanaatinin yerleşmiş bulunduğu durum şeklinde ifade edilmektedir.

Emniyetli ortam, asayişin sağlandığı ve her şeyin yerli yerine konulduğu bir çevreyi ifade eder. Asayiş, uygulanmakta olan kanunlarla toplumun ya­şantısının düzenli, güvenli ve devamlı olması hâli, yürürlüğe konulan yasal düzenlemelerle toplum halinde yaşayan kişilerin başkalarının hak ve özgür­lüklerine zarar vermeden yaşamaları ve bu yaşantı inancının sürekli olması durumudur. Asayiş, ayrıca emniyet, güvenlik, korku ve endişeden uzak olma, kanun nizam ve hâkimiyetin oluşu, huzur, düzenlilik ve sükûnet olması hâli olarak tanımlanmıştır.

Bir yerin düzen ve güven içinde olmasını sağlayan asayiş hizmetleri, dev­letin güç kullanma tekeline sahip icra organları olan kolluk kuvvetleri tarafın­dan yürütülen hizmetlerdir. Günümüzün demokratik toplumlarının belirleyici özelliği, güvenlik hizmetlerinin sivil unsurların denetimine tâbi polis kurumlarınca yürütülmesidir. Kurum olarak polis, sivil idarenin emrinde, iç güvenliği ve kamu düzenini sağlayarak kendini toplumun hizmetine adamış meslek topluluğu mensuplarıdır.

Demokratik yaşamın gerekliliklerine uygun olarak Türk toplumu değiş­mekte ve gelişmekte, buna paralel olarak kendine has yapılanması bulunan ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden so­rumlu olan Türk Polis Teşkilâtı da yeniden yapılanma sürecinden geçmekte­dir. Toplumsal dinamiklere uygun şekilde güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi- - ne yön verilmesi bakımından Dünya ülkelerinde ortaya çıkan yeni polislik yaklaşımlarının ve anlayışlarının, ülkemiz koşullarına ve toplumsal yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesinin gerekliliği tartışılmazdır.

Polis, varlığının gayesi olan toplumdan bağımsız ve toplumsal taleplerden uzak bir anlayışla hizmet yürütemez. Polislik, artık bir “güç kullanma mesle­ği” olarak değil “topluma hizmet sunan bir meslek” olarak ön plâna çıkmakta ve polisliğin yapısı değişmektedir. Polislik mesleğinin icra tarzı toplumsal ta­leplere göre şekillenmek durumundadır.

Bilindiği gibi, uygarlığın merkezleri kentlerdir. Kent yaşamının düzenli ve istikrarlı olması, kentte ortaya çıkan toplumsal etkinliklerin verimli ve kaliteli olmasını sağlar. Bu yönüyle kent ortamı, güvenli ve huzurlu bir çevreye kar­şılık gelir. Ülkemizin son otuz yılında gittikçe artan iç göç olgusu da güvenlik ve huzur arayışının önemli göstergelerindendir. Kentsel güvenlik ise bir polis­lik işi olarak algılanmaktadır.

Bunun yanında güvenliği sağlayan kurumlar da güvenilir olmalıdır. Güven­liğin odağında yer alan toplumsal ilişkilerin de güven üzerine bina edilmesi sağlıklı bir toplumsal işleyişin temelini oluşturmaktadır. Demokratik yaşamın bir gereği olarak toplumda, her bir ferdin ve genel olarak toplumun yaşam ka­litesini yükseltmek, güvenlik hizmetlerinin dayanak noktaları arasında yer al­maktadır. Bu çerçevede, ülkemizin AB’ne uyum sürecinde Türk Polis Teşki­latımda hayata geçirilen projeler (AB projeleri dahil) bu amaca yönelik çalış­malar arasındadır.

Güvenliğin sağlanmasında, toplum-polis diyaloğu ne kadar önemli ise ku­rulan ilişkilerde bir devlet temsilcisi olarak polise güven duyulması da o kadar önemlidir. Çağdaş polis, güvenliği korku salarak ve güç kullanarak değil, top­luma güven vererek ve hizmet sunarak sağlayan polistir. Hizmet sunma fel­sefesi çerçevesinde de polislik mesleği bir fedakârlık, sorumluluk ve yol gös­terici meslek olarak ön plana çıkmaktadır. Polislik mesleği, işlevi gereği top­lumda statüsü olan ve sosyal saygınlığı bulunan bir meslek olmak durumun­dadır.

Bütün bu ilkeler ışığında iç güvenlik hizmeti sunan bir kurum olarak Türk Polis Teşkilâtı, genel güvenlik hizmetlerini toplumun katılımı ile daha etkin bir şekilde yürütmek, toplumsal yapı ile bütünleşmek ve toplumsal taleplere du­yarlılığını artırmak için Toplum Destekli Polislik anlayışını, düşünsel ve pratik düzeyde yaşama geçirmek amacıyla bu standardı hazırlamıştır.

Standart ile çok yönlü ve profesyonel bir anlayışla hizmet sunulmasını sağlamak bakımından Türk Polis Teşkilatı’nın her düzeyde mensupları ile toplumsal unsurlar ya da her bir toplum üyesi arasında etkin bir işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak, bunun sonucunda ortaya çıkan sinerjiyi, diğer bir anlatımla birlikten güç doğar felsefesini topluma hizmet sunmak amacıyla kullanmak temel hedeftir.

 

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK KAVRAMI VE GELİŞİMİ

           

Toplum destekli polislik (TDP), “Toplum(un) Polisliği” kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. Kavram, toplum odaklı polislik olarak da ele alınabil­mektedir. Ancak yerleşik bir tanımlama ve benimsenmiş bir kavram olarak daha çok toplum destekli polislik tercih edilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde, geçmiş yirmi beş sene veya daha fazlasında, “toplum” (cemiyet) anlayışı; sağlık hizmeti, sosyal hizmetler, iskân politikaları, çevre plânlaması ve polislik gibi sosyal politikanın muhtelif sahalarında gittikçe ar­tan bir önem kazanmıştır. Toplum içindeki bireylere daha yakın hizmet sun­ma fikri, toplumdan uzak ve bireye odaklanmayan hizmet anlayışına, geniş çaplı ve topluma yönelmeyen hizmet yaklaşımına ve kamu hizmeti sunan bü­rokratik teşkilâtlara bir tepki olarak görülebilir.

Bu anlayışın bir parçası olarak toplum destekli polislik kavramının ABD ve Kanada kaynaklı olduğu bilinmektedir. Bugün, TDP birçok dünya ülkesinde uygulamaya konulmuştur. Özellikle ABD, Kanada, İngiltere, Japonya ve İs­panya gibi ülkelerde, TDP çok yönlü bir kavram olarak ele alınmakta ve poli­siye hizmetlerin tamamını kapsayan bir anlayış olarak ortaya çıkmaktadır.

Toplum polisliği, manası itibariyle açıklanması zor bir kavramdır. Günü­müzde bu genel terminoloji altında yürütülen polislik projelerinin çok çeşitli ve sınır tanımaz olmaları bunun en bariz delilidir. O halde, net bir tanım verme­ye kalkışmak tavsiye edilmez. Diğer taraftan, sadece uygulamalı kaynaklara dayalı bir yaklaşım, toplum polisliği fikri ve onun geleneksel polis rolü üzerin­deki etkileri hakkında yeterli kavrayışı sunmakta başarısız olabilir.

Bu sebeple, toplum polisliğinin manasının ne olduğu hakkında bazı sonuçlara ulaşmak ve bu kavrama ilişkin gelecekte yapılacak tartışmalara zemin hazırlamak ba­kımından kavramın genel çerçevesine dayalı bir analiz en faydalı yol olarak gözükmektedir.

TDP hizmet anlayışı, yerel taleplere odaklanan bir polislik yaklaşımını ya­şama geçirmeyi hedeflemektedir. Toplumun bir parçası ve görev yaptığı ye­rin güvenliğini sağlayamaya çalışan birisi olarak TD-P, üniformalı bir vatan­daştır.

ABD’de hâlen uygulaması devam eden yapısıyla Şerif uygulaması, İngil­tere’de mahallelerde oluşturulan TDP hizmet birimleri, Japonya’da halka hiz­met götürme felsefesinden hareketle oluşturulan polis başvuru noktaları (koban sistemi), Belçika’da yerleşim yerlerine göre teşkil edilen ve görev alanla­rı taksim edilen TD-P’ler, son yıllarda TDP uygulamasının alanının gitgide da­ha da geliştiğini göstermektedir.

Polisliğin geleneksel faaliyetleri, ülkemizde ve birçok ülkede geçmişten bu yana fazla değişmeden kalmıştır. Buna göre, polislik hizmetlerinin yürütülme­sinde altı temel hedef üzerine odaklanılmıştır:

1-Hukuk ve nizamın sağlanması kişilerin ve mülkün muhafazası,

2- Suçun önlenmesi,

            3-Suç faillerinin adalete teslimi, suçların aydınlatılması,

       4-Karayolu trafiğinin kontrolü ve trafik meseleleri hakkında mahallî yetkilile­re tavsiyelerde bulunulması,

            5-Belli muhtelif işlerin gerektiğinde bazı devlet daireleri adına ifası,

            6-Yardıma muhtaç olanlara yardım etmek küçük ve büyük felaketlere karşı daima hazırlıklı olmak.

Suç oranlarının artması veya azalması, sadece ceza adaleti sistemine ve­ya polis teşkilâtının faaliyetlerine bağlı olarak açıklanamaz; suç ve suçluluk bunlardan daha fazla oranda iskân, öğretim ve planlama yetkilileri ve iş ve eğlence sunanlar gibi sosyal ve fizikî çevremizi şekillendirmekle sorumlu olan kurumların faaliyetlerine de bağlıdır. Toplum destekli polislik olarak toplum polisliği, bilhassa topluma “hizmet sunma” fonksiyonuna ve diğer sosyal kurumlarla daha fazla işbirliği ihtiyacına vurgu yapmaktadır.

Toplum polisliğinin hedefleri olarak şunlar belirtilmektedir;

- Kişisel ilişkilerde hürriyet, eşitlik ve birlikteliğe katkıda bulunmak,

- Hürriyeti güvenlik ile uyumlu kılmak ve hukukun üstünlüğünü yüce tutmak,

- İnsan haklarına saygılı olmak, korumak ve mutluluğu hedeflemek suretiy­le insan haysiyetini yüceltmek,

- Müşterek sosyal faaliyette bulunmak suretiyle suç oluşturan koşullan def etmeye iştirak etmek ve yönlendirme yapmak,

- Toplum kesimlerinde güvenin pekiştirilmesine katkı sağlamak,

- Kişilerin can ve mal emniyetini ve emniyet hislerini takviye etmek,

-Suçların takibini, hukukun üstünlüğü çerçevesinde tahkik ve tespit edip gerçekleştirmek,

- Kamunun geçişine açık olan karayolları, caddeler, sokaklar ve çıkmaz so­kaklarda serbest geçiş ve hareketi kolaylaştırmak,

    Kamu düzenini sağlamak,

    Gerekiyorsa diğer kurumlan da harekete geçirmek suretiyle büyük ve kü­çük felaketlerle baş etmek ve zor durumda olanlara yardım ve tavsiyede bulunmak.

TDP hizmet birimleri, yaptırım uygulayan bir anlayışla değil önleyici hiz­met mekanizması oluşturma ve sosyal hizmet sunma anlayışı ile işlev gör­mektedir. Polis, kentlerde en küçük yerleşim alanlarına rehberlik etmek zo­rundadır. Bundan dolayı da bu yerleşim birimlerine sosyal bakımdan uyum sağlamak ve burada yaşayanların hallerinden anlamak mecburiyetindedir. Bunların hepsi, suçluluğu kontrol altına almak ve suçu proaktif toplum yoluy­la azaltmak için yapılması gereken çalışmalardır.

Bu sebeple polis, kendi kendine yardım eden ve yaşanılan çevrede olanlara karşı kendiliğinden harekete geçen bir toplumun oluşturulmasında itici güç ola­rak kabul edilmektedir. TDP projelerinin çoğunluğunda merkezde “toplum polisi” veya “daimi bölge memuru” adı verilen polis memurları bulunmaktadır. Bunlar, polisin belli bir mıntıka (semt, mahalle vs.) ile temasının devamlılığını temin et­mekte olup, “normalde görülen ve gerekli olduğunda ortaya çıkan şikayetçi-muhakkik-şüpheli seyrinin dışında” halk ile çatışma ihtiva etmeyen tarzda olağan ve süreklilik arz eden ilişkiler geliştirme hususunda etkinlikte bulunurlar.

Önemli bir özellik de, polisin huzur bozucu problemleri veya mahalleri tes­pit eden ve böylece “meydana gelen olay sonrası harekete geçen (reaktif yaklaşım)”dan ziyade “olay meydana gelmeden önce harekete geçen (proak­tif yaklaşım)” bir şekilde müdahale ederek problemin büyümesini engelleye­bileceği suç analizi yaklaşımıdır.

Önem arz eden bir başka hizmet yürütme şekli de, okul irtibat faaliyeti, gençlik kulüplerine ziyaretler, genç sürücüler için danışma projeleri hazırla­mak ve yaz tatillerinde gençleri suçlu davranışından uzak tutucu faaliyetler düzenlemek suretiyle polis ve genç nüfus arasında sıcak ilişkilerin oluşturul­ması olarak görülmektedir.

Vatandaşların önleyici faaliyetlere katılmaları, polis noktaları ve teşkil edilen mevkiler ile artırılmaktadır. Bu yapılanma, polis-halk ilişkisini, ana hizmet biri­mi olan polis merkezlerinin çoğu zaman boğucu olan atmosferinden uzaklaştı­rıp mahallî polis unsurlarına, komşuluk ilişkilerini geliştirme anlayışına, bölgede ikamet edenlerin oluşturdukları sivil toplum kuruluşları ile irtibat kurmaya ve toplum merkezlerine ziyaretlere taşıyarak insan odaklı hâle getirmektedir.

 

 

HUZUR TOPLANTILARI


SORUMLULUK ALANI HUZUR TOPLANTISI

Güvenlik hizmetlerine toplumun katılımının sağlanması için güvenlik hizmetlerine ilişkin sorumluluk alanı huzur toplantıları (SAHT) yapılmaktadır.

 

YIL

Toplantı sayısı

Katılımcı sayısı

2014

7

489

2015

39

1711

                                tdp1.jpg

tdp2.jpg 

İL YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

            Toplum Destekli Polislik Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin İl düzeyinde politika tespiti yapmak, karar almak ve bu hizmetleri geliştirmek üzere Toplum Destekli Polislik İl Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Kurulumuz yılda iki defa toplanarak belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.


tdp3.jpgKENT GÜVENLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI


Kurulumuz Valimiz veya Vali Yardımcımızın başkanlığında, Üniversitemiz, Belediye Başkanlığımız ve ilimizdeki kurum müdürlerimizin katılımı ile kentimizin sorunları hakkında çözüm üretmektedir.

            Kurulumuz 2015 yılı ilk toplantısını 26.03.2015 tarihinde ikinci toplantısını ise 29.09.2015 tarihinde yapmıştır.


tdp4.jpg


tdp5.jpgPROJELER

 

1-Gençlerimizi Siber Suç.Kor.Prj.                 ÇOGEP          2015

 

2-Umutlu Yarınlar Projesi                              ÇOGEP          2015

 

3-Erzincanın Yıldızları Projesi                       ÇOGEP          2015

 

4-Anlat Bana Polis Amca Projesi                  ÇOGEP          2015


ETKİNLİKLER

 

3 Aralık Dünya Engelliler Haftasında TDP Personelimizce 75. Yıl Engelsiz Yaşam Merkezi Ziyaret edilmiş, burada bulunan kardeşlerimize ikramda bulunulmuştur.


tdp6.jpg


FAALİYETLER


2015 yılında il merkezinde 250 aileye 3.000 parça giyim yardımında bulunulmuştur.

tdp7.jpg


tdp8.jpg


Geçit beldesinde konteynır kentte yaşayan 56 Afgan uyrukla aileye toplam 1000 parça giyecek yardımı yapılmıştır.


tdp9.jpg

                    tdp10.jpg

2015 yılı Kurban Bayramında bayram öncesi Kurban pazarında 9 gün süre ile TDP personeli tarafından Sahta para konusunda broşürler dağıtılarak vatandaşımız bilgilendirilmiş.

*Ayrıca bayramın ikici günü 43 mahallemizde 204 ihtiyaç sahibi ailemize toplamda 1/2 ton kurban eti takdim edilmiştir.


                                   tdp11.jpg

                                      tdp12.jpg


BASINDA TDP

                          tdp13.jpg                  

                      tdp14.jpg           


BROŞÜRLERİMİZ


tdp15.jpg

tdp16.jpg

tadp17.jpg

tdp18.jpg

tdp19.jpg

tdp20.jpg

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak 2016 hedeflerimiz arasında;

*İlimizdeki vatandaşlarımıza sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, 

*Her alanda suçun önlenmesi konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesinin arttırılarak devam ettirilmesi,

*Risk altında bulunan özellikle çocuklarımıza yönelik ÇOGEP, SODES vb. projelerle destek sağlanarak geleceğe umutla bakmalarını sağlanması,

*Halkımızın teşkilatımıza olan güven duygusunun arttırılarak pekiştirilmesi,

*Yapılacak çalışmalarımızla vatandaşlarımızın güvenlik kaygısının en aza indirilmesi şeklinde sıralayabiliriz.

 

 

 

TDP Şube Müdürlüğü 

 
 
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • KGYS
  • BİMER
  • İçişleri Bakanlığı